Dane osobowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Darczyńców

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu, KRS: 0000428469 ("my" lub "Fundacja").

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych ("IOD"), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych. 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Fundację, prosimy o kontakt: 

               listownie: Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu, pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa

               mailowo: daneosobowe[at]czerwonenoski.pl

               telefonicznie: 888 050 176

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy darowizny na rzecz naszej Fundacji. 
  Darowizny mogą być jednorazowe lub przekazywane regularnie (cykliczne). 
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – "RODO").
  Dane będą przetwarzane w tym celu przez cały czas realizacji umowy darowizny. W przypadku darowizn jednorazowych, jest to wyłącznie moment przekazania darowizny. W przypadku cyklicznych darowizn, dane przetwarzamy w tym celu do czasu zakończenia lub rezygnacji z przekazywania darowizn, czyli rozwiązania umowy darowizny;
 • wypełnienie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej oraz realizacji obowiązków spoczywających na Administratorze jako organizacji pożytku publicznego. 
  Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi, ustawą o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego. 
  Dane są przetwarzane w tym celu przez czas przewidziany ww. przepisami (co do zasady przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dokonano wpłaty darowizny);
 • realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są m.in.: 
  a) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń. 
      Dane są przetwarzane w tym celu do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących, 

  b) tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Fundacji. 
      W zdecydowanej większości takie opracowania tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe. W takich przypadkach przetwarzamy Państwa dane do czasu opracowania stosownego zestawienia, analizy lub statystyki lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze,  

  c) zapewnienie komunikacji z naszymi Darczyńcami.
      Dane są przetwarzane w tym celu gdy kontaktujecie się Państwo z nami lub my kontaktujemy się z Państwem w sprawach związanych z zawartą umową darowizny. Dane są przetwarzane w tym celu przez okres realizacji zawartej umowy darowizny, a w przypadku kontaktu podjętego po zakończeniu realizacji tej umowy – przez okres niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie lub wyrażone wątpliwości, 

   d) marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności.
       Nasze działania marketingowe prowadzimy w formie tradycyjnej (np. listownej) lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji (mail, telefon). 
       Aby kontaktować się z Państwem za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności, potrzebujemy dodatkowej zgody. Zgoda może zostać udzielona np. podczas wypełniania naszego formularza darowizny. 
  Dane przetwarzamy w tym celu do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w przypadku komunikacji prowadzonej drogą elektroniczną – do czasu zgłoszenia takiego sprzeciwu lub czasu wycofania zgód na komunikację, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

Państwa dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa, gdy będziecie nam Państwo przekazywać darowiznę  podanie danych, jak i sama darowizna, jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy darowizny.

Przetwarzamy również dane (adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, nazwa banku, dane karty płatniczej: numer karty, data ważności, numer wydania i nazwa posiadacza karty) przekazane nam przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych i operatorów płatności elektronicznych, którzy realizować będą transakcje związane z dokonywaną przez Państwa na rzecz naszej Fundacji darowizny. 

Możemy również przetwarzać dane zbierane automatycznie w związku z Państwa wizytą na naszej stronie. Więcej informacji na temat danych, które zbieramy automatycznie, znajduje się w Polityce Prywatności naszej strony internetowej.

Na podstawie Państwa danych nie będziemy podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, Państwa dane nie będą również poddawane profilowaniu.

Państwa dane możemy ujawniać: 

 • podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane na nasze zlecenie, w tym m.in.: podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe lub usługi marketingowe (takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją i wyłącznie zgodnie z poleceniami Fundacji);
 • podmiotom stowarzyszonym w ramach Red Noses International (RNI) z siedzibą w Wiedniu, organizacji partnerskiej naszej Fundacji, 
 • doradcom prawnym, finansowym i podatkowym Fundacji w związku z usługami świadczonymi przez te podmioty na rzecz Fundacji (w tym w zakresie doradztwa "pro bono" lub nieodpłatnie świadczonych usług), 
 • organom administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przez Fundację przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar EOG (tj. Europejski Obszar Gospodarczy).

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do Państwa danych osobowych, które Fundacja przetwarza (tzn. możecie się Państwo dowiedzieć czy Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, żądania podania informacji jakie to są dane, w jakich celach i w jaki sposób są przetwarzane);
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

a w przypadkach przewidzianych przepisami także prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych zgód. Jednocześnie informujemy, iż wycofanie przez Państwa takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie powyższe uprawnienia możecie Państwo wykonać kontaktując się z Fundacją:

 • osobiście – w siedzibie Fundacji;
 • telefonicznie – pod numerem telefonu 888050176;
 • mailowo – kierując swoje żądanie na adres daneosobowe@czerwonenoski.pl;
 • listownie – wysyłając korespondencję na adres siedziby Fundacji wskazany na początku tej informacji.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Fundację w ww. zakresie narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe. 

Więcej informacji o przysługujących Państwu uprawnieniach znajduje się w Polityce Prywatności naszej strony internetowej.

abaton-monitoring