Klauzula informacyjna dla subskrybentów Newslettera

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą w Warszawie przy pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428469, zwana dalej „Fundacją” lub „Administratorem”.

Z Administratorem możesz skontaktować się wysyłając email na adres: daneosobowe@czerwonenoski.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, to jest: pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania Newslettera naszej Fundacji, ponieważ wyraziłeś chęć jego otrzymywania drogą elektroniczną poprzez formularz subskrypcji dostępny na naszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wysyłania Ci Newslettera.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) polegający na informowaniu zainteresowanych osób o bieżących wydarzeniach, programach i działalności naszej Fundacji. 

Przez jaki okres będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu, w którym zrezygnujesz z subskrypcji naszego Newslettera, chyba że wcześniej ustanie cel przetwarzania wskazany powyżej (tj. zaprzestaniemy wydawania i wysyłania Newslettera naszej Fundacji). Możesz zrezygnować z subskrypcji w każdej chwili klikając na link, który zawarty jest w każdej wiadomości, którą od nas otrzymujesz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możesz także skontaktować się z nami w celu usunięcia swoich danych pod adresem e-mail daneosobowe@czerwonenoski.pl. Masz również prawo wnieść  w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (szerzej o prawie sprzeciwu poniżej w sekcji „Twoje prawa”).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

  • podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych;
  • podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów;
  • właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur. 

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG?

Będziemy się starać przetwarzać Twoje dane osobowe w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Niektóre z usług, z których korzystamy mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych poza EOG przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora prowadzące działalność poza EOG. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych jaki obowiązuje w EOG, Administrator zadba o to, by taki transfer danych osobowych był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz odbywał się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską dostępne pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Twoje Prawa

Masz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

  • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych - masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które Fundacja przechowuje, lub do których ma dostęp. Na Twoje żądanie Fundacja wyśle Ci również kopię Twoich danych osobowych, które przetwarza.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych - Fundacja podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Powinieneś pamiętać jednak, że jeśli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinieneś o tym zawiadomić Administratora.
  • Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do maszynowego odczytu, jak również prawo do żądania przekazania tych danych innemu administratorowi, którego nam wskażesz.
  • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania - we wskazanych w przepisach przypadkach masz uprawnienie, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniesiesz skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy do ich dalszego przetwarzania) oraz ograniczenia ich przetwarzania przez naszą Fundację.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo, by sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (w szczególności dotyczy to przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego) z uwago na Twoją szczególną sytuację. W przypadku, gdy wniesiesz sprzeciw Administrator nie będzie kontynuować przetwarzania, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania (nie dotyczy to przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego).
  • Prawo do wniesienia skargi i do ochrony prawnej przed sądem – przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem – w konkretnej sprawie, w której uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

Wszystkie powyższe prawa możesz wykonać kontaktując się z nami mailowo na adres: daneosobowe@czerwonenoski.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji, to jest: pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa.

abaton-monitoring