Kodeks dobrych praktyk

Kodeks etyki i dobrych praktyk

Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu opiera swoje działania na kodeksie etycznym, przyjętym przez wszystkie kraje partnerskie międzynarodowej organizacji Red Noses International (RNI) z siedzibą w Wiedniu.

Zobowiązujemy się do przestrzegania przyjętej przez Europejskie Stowarzyszenie Fundraisingu Międzynarodowej Deklaracji Zasad Etycznych w Fundraisingu           oraz stosowania jej głównych zasad.

  • Szczerość

Zgodnie z polityką naszej organizacji mamy obowiązek rozważyć (zgodnie z naszą najlepszą wiedzą) kwestie etyczne związane z przyjęciem środków finansowych przed ich zaakceptowaniem. Każdy przypadek analizowany jest pod kątem wyznawanych przez nas wartości.

  • Szacunek

Mamy obowiązek traktować wszystkich beneficjentów i ich krewnych sprawiedliwie
z szacunkiem i ze zrozumieniem. Mamy obowiązek chronić prywatność i godność beneficjentów oraz szanować ich osobowość.

  • Uczciwość

Gwarantujemy, że przyjęte datki zostaną wykorzystane na cel określony przez darczyńcę lub w przypadku braku sprecyzowania konkretnego celu – na realizację celów statutowych Fundacji. Zobowiązujemy się wykorzystać zgromadzone fundusze w sposób jak najbardziej racjonalny i skuteczny, aby zagwarantować naszym beneficjentom optymalne korzyści.

  • Przejrzystość

Zapewniamy publiczny dostęp do raportów finansowych, które zawierają informacje o źródłach i przeznaczeniu funduszy.

  • Odpowiedzialność

Osoby zajmujące się zbieraniem funduszy w imieniu naszej Fundacji muszą dołożyć wszelkich starań, aby każdego darczyńcę potraktować sprawiedliwie oraz pozwolić mu na podjęcie świadomej decyzji o darowiźnie.

abaton-monitoring