Polityka prywatności

Informacje wstępne

Ochrona Państwa prywatności ma dla nas olbrzymie znaczenie. Przestrzegamy wszystkich przepisów prawa, które regulują gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. 

W ramach niniejszej Polityki prywatności chcemy poinformować Państwa o najważniejszych aspektach dotyczących przetwarzania Państwa danych zbieranych w trakcie korzystania z naszego serwisu oraz przy okazji komunikacji elektronicznej z naszą Fundacją.

Fundacja” lub “my” - Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą w Warszawie (pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428469. NIP: 7010351070, REGON 146249143;

RODO” - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

Serwis” - niniejszy serwis, dostępny pod adresem: https://www.czerwonenoski.pl, którego operatorem i wydawcą jest Fundacja.

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych i podmiotem odpowiedzialnym za Serwis jest Fundacja.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych ("IOD"), którym w Fundacji jest Paweł Pogorzelski i z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Fundację, prosimy o kontakt:

               listownie: Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu, pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa

               poprzez e-mail: daneosobowe[at]czerwonenoski.pl

               telefonicznie: 888 050 176

2. Przetwarzanie danych w ramach Serwisu

1) Odwiedziny i korzystanie z Serwisu

Gdy odwiedzają lub korzystają Państwo z naszego Serwisu, zbieramy następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina odwiedzin
 • podstrony odwiedzone przez Państwa w naszym Serwisie
 • rodzaj i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • odsyłacz URL

Powyższe dane pozyskujemy korzystając z technologii plików “cookies” oraz podobnych technologii - dalej nazywanych zbiorczo Cookies.

Odwiedzając nasz Serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydujecie Państwo inaczej. Informacji wskazanych powyżej nie łączymy z innymi danymi, które pozyskujemy za pośrednictwem Serwisu.

Cel przetwarzania danych

Dane wskazane powyżej przetwarzane są w celach technicznych, w tym w celu zachowania integralności naszego Serwisu. Umożliwia to w szczególności zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Państwa i Państwa urządzenia funkcjonowania Serwisu, w tym  szybkie lokalizowanie błędów i rozwiązywanie problemów, a także monitorowanie ruchu, wykonywanie analiz, w tym statystyk dotyczących odwiedzin w Serwisie, które pomagają nam rozwijać nasz Serwis i, w razie potrzeby, dokonywać korekt i ulepszeń.

Podstawa prawna

Podstawę prawną czynności przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w związku z odwiedzinami i korzystaniem z naszego Serwisu, nasz prawnie uzasadniony interes dotyczy zarządzania niezbędnymi środkami bezpieczeństwa danych oraz utrzymania naszej obecności w sieci Internet, prowadzenia analiz i statystyk związanych z odwiedzinami w Serwisie oraz zapewnienie rozwoju naszego Serwisu.

Okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem Serwisu

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację za pośrednictwem adresu IP będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej i zostaną następnie zanonimizowane.

Adres IP Państwa komputera będzie przechowywany wyłącznie w czasie, gdy korzystają Państwo z Serwisu. Po tym czasie zostanie on usunięty lub skrócony, a tym samym zanonimizowany. W przypadkach związanych z atakami hakerskimi lub innymi tego typu atakami może istnieć konieczność przechowywania danych przez dłuży okres, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszego Serwisu.

2) Kontakt z Fundacją

W przypadku gdy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub sms, dostarczone przez Państwa dane osobowe (m.in. adres e-mail, data przesłania wiadomości, treść wiadomości, metadane wiadomości i dane techniczne, np. adres IP, numer telefonu oraz inne dane, które nam Państwo podacie przy okazji dalszego kontaktu w sprawie, z którą zwróciliście się Państwo do nas) zostaną zapisane w naszych systemach w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w tym przypadku w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość przysłaną do nas. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (zgodnie z np. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu komunikacji z Państwem oraz na informowaniu zainteresowanych osób o bieżących wydarzeniach, programach i działalności naszej Fundacji.

  Dane przetwarzane w tym celu do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

 • realizacji innych naszych prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którymi są np.:

        a. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń

            Dane są przetwarzane w tym celu do czasu przedawnienia tych roszczeń wynikającego z przepisów powszechnie obowiązujących.

        b. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Fundacji.

            W zdecydowanej większości takie opracowania tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach mogą być wykorzystywane dane osobowe. W takich przypadkach przetwarzamy Państwa dane do czasu opracowania stosownego zestawienia, analizy lub statystyki lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Chcemy działać coraz bardziej skutecznie i eliminować wszelkie nieprawidłowości, w tym związane z korzystaniem z Serwisu. Dlatego informacje uzyskane od Państwa możemy również przetwarzać dla podnoszenia jakości i skuteczności naszych działań. Korzystamy w tym celu z anonimizowanych zgłoszeń, przy czym sam proces anonimizacji ma charakter przetwarzania danych. W konsekwencji, w celu zapewnienia najlepszej jakości usług, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe (przez czas niezbędny do anonimizacji zgłoszenia związanego z jakością).

Jeżeli w związku z procesami jakości przetwarzamy Państwa dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług)

3. Media społecznościowe i Fundacja

1) Wtyczki i profile Fundacji na platformach społecznościowych

Współpracujemy z dostawcami mediów społecznościowych. W naszym Serwisie znajdują się wtyczki mediów społecznościowych, prowadzimy również profile i fanpage w portalach społecznościowych. 

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. C-210/16) oraz z dnia 29 lipca 2019 r. (sygn. C-40/17), współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczek i technologii dostawców mediów społecznościowych oraz z profili Fundacji na tych platformach społecznościowych są dostawcy tych portali.

 • Facebook (Meta).  
  W przypadku naszej współpracy z portalem Facebook.com i Instagram.com, współadministratorem Państwa danych jest Meta Platforms Ireland Ltd (wcześniej: Facebook Ireland Ltd; "Facebook"). 
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php oraz https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect.
  Ponieważ w ramach naszej współpracy z Facebook dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, mają Państwo prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Facebook i Fundację w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.
 • YouTube (Google).
  YouTube jest serwisem dostarczanym przez Google. W przypadku naszej współpracy z portalem YouTube.com podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Google Ireland Limited ("Google Ireland").
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Google Ireland, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google:https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
 • Twitter.   
  Podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze współpracą Fundacji z portalem Twitter.com jest Twitter International Company z siedzibą w Irlandii ("Twitter"). 
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Twitter, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Twitter: https://twitter.com/en/privacy.
 • LinkedIn.
  W przypadku współpracy Fundacji z portalem LinkedIn, podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). 
  Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez LinkedIn, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  Ponieważ w ramach współpracy Fundacji z LinkedIn dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, macie Państwo prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez LinkedIn i Fundację w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

W ramach współpracy z dostawcami portali społecznościowych, częściowo pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, częściowo zaś z Państwa profilu w tych portalach.

 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane bezpośrednio od Państwa, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje negatywnych skutków. 
  Możecie Państwo korzystać z Serwisu lub profili Fundacji w mediach społecznościowych nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy np. tylko przeglądacie z nasze profile w tych portalach, nie podejmując interakcji z tymi profilami).
 • W zakresie, w jakim pozyskujemy dane z Państwa profilu w mediach społecznościowych (w związku z podjęciem interakcji z technologią dostawcy sieci społecznościowej lub z naszym profilem na tych portalach), ujawnieniu będą podlegały wszystkie dane zamieszczone w Państwa profilu, oznaczone jako "Publiczne" lub te, które wyraźnie udostępnią nam Państwo za pośrednictwem swojego profilu, oznaczając ustawienia prywatności w taki sposób, że będziemy mogli zapoznawać się z nimi. Możemy także uzyskiwać od dostawców portali społecznościowych anonimowe zestawienia statystyczne, przygotowywane z uwzględnieniem również Państwa danych.

Wykorzystujemy dane pozyskane w związku ze współpracą z dostawcami mediów społecznościowych w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań i budowie strategii rozwoju – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu nasz rozwój, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).
Dane osobowe zamieszczone w Państwa profilu w mediach społecznościowych będą przetwarzane również w celu wymiany informacji na nasz temat, podejmowanych przez nas inicjatyw i informowania o naszej działalności, dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub dopóki dane te nie zostaną usunięte z profilu, w zależności które zdarzenie nastąpi jako pierwsze).
Jeżeli napiszą do nas Państwo za pośrednictwem portalu społecznościowego (w wiadomości prywatnej, np. w Messengerze), Państwa dane będziemy również przetwarzać w celach kontaktowych, na tych samych zasadach, które zostały już opisane w powyżej. 
W związku z funkcjonowaniem portali społecznościowych może dochodzić do profilowania Państwa jako użytkowników tych portali, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o Państwa zainteresowaniach lub określonych cechach. Niektóre funkcje dostarczane przez dostawców mediów społecznościowych umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników (w tym dotyczących Państwa) i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które możemy później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

2. Grupy niestandardowych odbiorców Facebooka

Nasz Serwis korzysta również z technologii retargetowania pod nazwą „Website Custom Audience” (grupa niestandardowych odbiorców) opracowaną przez portal społecznościowy Facebook i dostarczaną przez Facebook. Technologia retargetowania umożliwia nam reklamowanie za pośrednictwem sieci odbiorców Facebooka (Facebook Audience Network) odpowiednich ofert i promocji odpowiadających zainteresowaniom użytkowników naszego Serwisu, którzy wyrazili zainteresowanie naszą organizacją, a równocześnie są członkami Facebooka.   
W tym celu w nasz Serwis wbudowane są piksele Facebooka do retargetingu, które umożliwiają Facebookowi klasyfikowanie osób odwiedzających nasz Serwis pod pseudonimem, a następnie wykorzystywanie tych anonimowych danych jako podstawy naszych reklam na Facebooku. Te działania nie wiążą się z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych ani ich przechowywaniem, więc nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa na Facebooku. Ponadto Facebook nie będzie wiązać informacji pobranych przez piksel do retargetingu z danymi zapisanymi na Państwa profilu użytkownika na Facebooku.
Więcej informacji na temat ochrony danych i ustawień dotyczących prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook, do której link znajduje się w powyżej oraz na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads . Mogą Państwo dostosować swoje ustawienia grup niestandardowych użytkowników Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

4. Odbiorcy danych

1) Ujawnianie danych podmiotom trzecim

Państwa dane ujawniany wyłącznie w przypadku, gdy jest to absolutnie niezbędne dla realizowanych przez nas działań i celów lub gdy jesteśmy zobligowani do takiego ujawnienia przepisami powszechnie obowiązującymi. Państwa dane nie są i nie będą przedmiotem sprzedaży. 

Możemy ujawniać Państwa dane osobowe: 

 • podmiotom, z którymi współpracujemy i które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie m.in. podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. informatyczne, księgowe, serwisowe) lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z Państwem, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk, dostawcom umożliwiającym udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych (w tym dostawcom platform społecznościowych jako współadministratorom danych, w celach i w sposób określony w politykach prywatności tych dostawców); 
 • podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. 
  W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów;
 • właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur.

2) Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są co do zasady przetwarzane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego”(„EOG”). 
Niektóre z usług, z których korzystamy (w szczególności te związane z technologiami Cookies) mogą jednak wymagać przetwarzania danych poza EOG przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora prowadzące działalność poza EOG. 
Każdorazowo, gdy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych jaki obowiązuje w EOG, administrator zadba o to, by taki transfer danych osobowych był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz odbywał się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne. Jeżeli dane są udostępniane odbiorcom zlokalizowanym poza EOG, odbywa się to wyłącznie:

 • podmiotom zlokalizowanym w państwach, które Komisja uznała za spełniające standardy bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, na podstawie tzw. decyzji o adekwatności (np. Wielka Brytania), lub
 • na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych.
   

5. Cookies, wtyczki i inne narzędzia analityczne

1) Czym są Cookies? 

Cookies są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach. Nasz Serwis wyłącznie odczytuje zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty.
Pliki Cookies mogą być tzw. „sesyjnymi” (które są usuwane po zamknięciu przeglądarki) i/lub „trwałymi „ które pozostają w pamięci Państwa urządzenia przez dłuży okres czasu.

2) Korzystanie z Cookies w Serwisie 

W naszym Serwisie korzystamy z Cookies w celu: 

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i zachowania integralności naszego Serwisu, w szczególności zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla Państwa i Państwa urządzenia funkcjonowania Serwisu, monitorowanie ruchu, wykonywanie analiz, w tym statystyk dotyczących odwiedzin w Serwisie, które wykorzystujemy dla ulepszenia i optymalizacji naszego Serwisu. 
 • W pewnym zakresie Cookies mogą pozwalać nam na przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa. Więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, w tym w związku z technologią Cookies, znajdą Państwo w zakładce „Odwiedziny i korzystanie z Serwisu”.

Google Analytics

Nasz Serwis wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analizy stron internetowych świadczoną przez Google, Inc. (z siedzibą w USA; „Google”). Google Analytics wykorzystuje wspomniane pliki „cookies”, czyli pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika, aby umożliwić nam analizowanie tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony. Informacje na temat Państwa aktywności w naszym Serwisie (włączając również Państwa adres IP) wygenerowane przez pliki „cookies” będą odczytywane przez Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje do analizy Państwa aktywności w Serwisie, tworzenia raportów na temat tej aktywności, a także do świadczenia innych usług dotyczących aktywności w Serwisie i korzystania z Internetu. Ponadto Google może przesyłać te informacje do osób trzecich, kiedy ma taki obowiązek na mocy prawa lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych (plików cookie i adresu IP) przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub skorzystać z przycisku w sekcji „Rezygnacja z Google Analytics” poniżej.
Równocześnie informujemy, że Serwis inicjalizuje Google Analytics przy ustawieniu „anonymizeIp”, co gwarantuje zanonimizowane gromadzenie danych poprzez maskowanie końcówki adresu IP. Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności danych można znaleźć na stronie: www.google.com/analytics/terms/gb.html lub na stronie: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html.

Rezygnacja z Google Analytics
 

Wykorzystywanie wtyczek mediów społecznościowych w Serwisie

Serwis Fundacji, oprócz Google Analytics, zawiera również wtyczki mediów społecznościowych (Facebook,   Twitter, LinkedIn), które umożliwiają udostępnianie treści innym użytkownikom. Gdy będą Państwo korzystać z tych funkcji, Państwa przeglądarka automatycznie połączy się z odpowiednią siecią społecznościową oraz, jeżeli odwiedzili Państwo te platformy już wcześniej, Państwa przeglądarka będzie automatycznie przesyłać Państwa adres IP i inne informacje, takie jak pliki „cookies”. W największym możliwym zakresie Fundacja woli unikać tego rodzaju przesyłania danych do momentu, aż użytkownicy faktycznie dołączą do jednej z platform. Klikając odpowiedni symbol, wskazują Państwo na gotowość do komunikacji z wybraną platformą oraz przesyłania Państwa danych osobowych, w postaci adresu IP, do danej sieci społecznościowej. Zachęcamy do zapoznania się z konkretnymi regulaminami każdej z sieci, aby uzyskać więcej informacji.
Indywidualne informacje o ochronie prywatności danych dla poszczególnych sieci społecznościowych są dostępne za pośrednictwem linków zewnętrznych zamieszczonych w sekcji dotyczącej naszej współpracy z dostawcami mediów społecznościowych, których treści znajdują się poza kontrolą Fundacji i za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

Google Fonts i MyFonts

W celu zapewnienia jednolitego charakteru czcionek Serwis  korzysta z „Google Fonts” (dostarczanych przez Google) oraz „Butterfly Ball” (dostarczanych przez My Fonts Inc. z siedzibą w USA; "My Fonts").
Kiedy wejdą Państwo na stronę w naszym Serwisie, Państwa przeglądarka załaduje wymagane czcionki z Google i MyFonts do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.
W tym celu przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google i MyFonts. W efekcie Google i MyFonts uzyskają informację, że Państwa adres IP został wykorzystany w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu. Korzystanie z czcionek Google i MyFonts ma na celu prezentowanie naszych treści online w jednolity i atrakcyjny sposób. 
Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera wybranych czcionek, wykorzystana zostanie standardowa czcionka zainstalowana na Państwa komputerze.
Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google, do której link znajduje się w sekcji dotyczącej naszej współpracy z dostawcami mediów społecznościowych.
Więcej informacji na temat MyFonts można znaleźć pod adresem: https://www.myfonts.com/info/webfonts/ oraz w treści Oświadczenia o prywatności MyFonts pod adresem: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/.

Google Maps

Serwis wykorzystuje usługę map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą usługi jest Google.
Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga przechowywania Państwa adresu IP. Co do zasady informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam archiwizowane. 
Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób oraz ułatwiać znajdowanie lokalizacji wskazanych w naszym Serwisie. 
Więcej informacji na temat sposobów obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google, do której link znajduje się w sekcji dotyczącej naszej współpracy z dostawcami mediów społecznościowych.

Wykorzystywanie filmów z serwisu YouTube.com

Korzystamy z filmów umieszczonych na platformie YouTube.com w rozszerzonym trybie ochrony danych. YouTube.com to serwis dostarczany przez Google. Google udostępnia rozszerzony tryb ochrony danych, aby upewnić się, że YouTube.com nie zapisuje na Państwa komputerze żadnych plików „cookies” z danymi osobowymi. Adres IP jest przesyłany podczas wyświetlania Serwisu internetowej i umieszczania filmu. Skorelowanie tego adresu jest niemożliwe, o ile przed wyświetleniem strony nie zalogowali się Państwo na YouTube.com albo inny serwis Google i nie są Państwo zalogowani na stałe. Rozszerzony tryb ochrony danych sprawia, że po kliknięciu w umieszczony film w celu rozpoczęcia odtwarzania Google zapisuje na Państwa komputerze wyłącznie pliki „cookies”, które nie zawierają danych dotyczących tożsamości. Te pliki można zablokować, korzystając z odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki (źródło: YouTube „Activate the extended data protection mode for embedded videos”).
Więcej informacji na temat umieszczania filmów z serwisu YouTube można znaleźć na stronie informacyjnej YouTube.

3) Zarządzanie Cookies

Cookies są wykorzystywane prawie wyłącznie za Państwa zgodą. Nie jest wymagana zgoda na Cookies, jeśli są absolutnie niezbędne do korzystania z serwisu lub innych funkcjonalności albo do zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego. Cookie wydajnościowe i analityczne wymagają Państwa zgody.
Mogą Państwo odmówić zgody na korzystanie z Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie z Serwisu.
Mogą Państwo uzyskać dostęp do Cookies poprzez analizę zawartości pamięci urządzenia, z którego korzystają Państwo łącząc się z naszym Serwisem. W tym celu prosimy wybrać odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym Serwisem.
Cookies na Państwa komputerze można samodzielnie usunąć lub wyłączyć. Niekiedy zablokowanie plików Cookies może zmniejszyć funkcjonalność niektórych stron internetowych albo, w zależności od wybranych przez Państwa zmian w opcjach przeglądarki, uniemożliwiać do nich dostęp.
 

6. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed zmanipulowaniem, uszkodzeniem i zniszczeniem oraz nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone zgodnie z postępami technicznymi dotyczącymi Internetu. Wszystkie dane są przechowywane na serwerach o wysokim poziomie bezpieczeństwa działania, który chroni je przed nieupoważnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystywaniem.
Dane są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach w Austrii.
 

7. Państwa prawa

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa i środki ochrony prawnej:

Prawo dostępu do danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania jej danych (lub braku ich przetwarzania) oraz informacji o tym, jakie dane są przetwarzane. Może również żądać wydania kopii danych, które są przetwarzane. 

Prawo do sprostowania 

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Będziemy realizować takie wnioski niezwłocznie, o ile nie istnieją żadne prawne zobowiązania, które by to uniemożliwiały.

Prawo do usunięcia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia wniosku o usunięcie dotyczących jej danych, jeżeli: 

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, 
 • wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych i nie mamy innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,
 • zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po naszej stronie nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku.

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych jeżeli:

 • zauważy, że dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce, aby zostały przez nas usunięte,
 • dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy wniesionego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe na jej temat, które otrzymaliśmy bezpośrednio od niej i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i na podstawie zgody lub zawartej umowy, zostały przesłane do osób trzecich.

Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub odbiorcy danych (w tym w celach marketingu bezpośredniego) z uwagi na jej szczególną sytuację w dowolnym momencie.

Prawo do wycofania zgody

Mają Państwo również prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonych zgód. Jednocześnie informujemy, iż wycofanie przez Państwa takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.

Wszystkie powyższe uprawnienia mogą Państwo wykonać kontaktując się z Fundacją:
osobiście – w siedzibie Fundacji. 

 • telefonicznie – pod numerem telefonu 888050176, 
 • mailowo – kierując swoje żądanie na adres e-mail: daneosobowe@czerwonenoski.pl;
 • listownie – wysyłając korespondencję na adres siedziby Fundacji wskazany na początku tej informacji.

Aby zapobiec uzyskaniu tych informacji przez osoby nieupoważnione, osoba, której dane dotyczą, może zostać zobowiązana do potwierdzenia swojej tożsamości.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo do składania skarg do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe. Organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000.

Informacje końcowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Polityki prywatności lub przetwarzania danych w Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu, zapraszamy do kontaktu pod adresem: daneosobowe@czerwonenoski.pl.

Aktualizacja: grudzień 2023 r.
abaton-monitoring