Polityka prywatności

Wstęp

Ochrona Państwa prywatności ma olbrzymie znaczenie dla Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą w Warszawie (ul. Staniewicka 14 lok. 101, 03-310 Warszawa) ("Fundacja"). W związku z tym Fundacja przestrzega wszystkich przepisów prawa, które regulują gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych obowiązującego w całej Unii Europejskiej (dalej: RODO), a także polskich przepisów dotyczących ochrony danych. Korzystając z okazji, chcemy poinformować Państwa o najważniejszych aspektach polityki prywatności danych zbieranych w trakcie korzystania z naszej witryny internetowej oraz przy okazji komunikacji elektronicznej z naszą Fundacją.

1. Przetwarzanie danych osobowych

1) Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą w Warszawie (ul. Staniewicka 14 lok. 101, 03-310 Warszawa), wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428469). Fundacja jest podmiotem odpowiedzialnym za naszą witrynę internetową, która aktualnie jest dostępna pod adresem: https://www.czerwonenoski.pl.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych ("IOD"), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@czerwonenoski.pl, telefonicznie pod numerem: 888050176 lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.

2) Korzystanie z witryny internetowej

Gdy odwiedzają lub korzystają Państwo z naszej witryny internetowej, zbieramy następujące dane:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • podstrony odwiedzone przez Państwa w naszej witrynie
 • rodzaj i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • odsyłacz URL

Cel przetwarzania danych

Dane zbierane w trakcie korzystania z naszej witryny internetowej przetwarzane są w celu zachowania integralności naszej witryny internetowej. Umożliwia to w szczególności szybkie lokalizowanie błędów i rozwiązywanie problemów, a także monitorowanie ruchu oraz, w razie potrzeby, dokonywanie korekt i ulepszeń.

Podstawa prawna

Podstawę prawną czynności przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tzw. prawnie uzasadniony interes administratora danych. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych nasz prawnie uzasadniony interes dotyczy zarządzania niezbędnymi środkami bezpieczeństwa danych oraz utrzymania naszej obecności w sieci Internet.

Okres przechowywania danych zebranych za pośrednictwem witryny internetowej

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację za pośrednictwem adresu IP będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej i zostaną następnie zanonimizowane, ponieważ towarzyszący adres IP zostanie usunięty lub przynajmniej zanonimizowany.

Adres IP Państwa komputera będzie przechowywany wyłącznie w czasie, gdy korzystają Państwo z witryny. Po tym czasie zostanie on usunięty lub skrócony, a tym samym zanonimizowany. W przypadkach związanych z atakami hakerskimi lub innymi tego typu atakami może istnieć konieczność przechowywania danych przez dłuży okres, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszej witryny.

3) Kontakt z Fundacją za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej

W przypadku gdy skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub sms, dostarczone przez Państwa dane osobowe (m.in. adres e-mail, data przesłania wiadomości, treść wiadomości, numer telefonu oraz inne dane, które nam Państwo podacie przy okazji dalszego kontaktu w sprawie, z którą zwróciliście się Państwo do nas) zostaną zapisane w naszych systemach w celu udzielenia odpowiedzi na wniosek i ewentualne dodatkowe pytania na sześć (6) miesięcy.

Ponadto możemy automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną (np. adres IP).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w tym przypadku w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej lub sms, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, jeśli Państwa zapytanie dotyczy darowizny na rzecz Fundacji lub innej umowy o współpracy z Fundacją, której jesteście Państwo stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej lub sms dotyczący działalności Fundacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na informowaniu zainteresowanych osób o bieżących wydarzeniach, programach i działaności naszej Fundacji,
 • realizacji innych usprawiedliwionych interesów Administratora, jakimi są m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści serwisów internetowych Administratora do Państwa potrzeb, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji składanych do Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4) Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe: (i) podmiotom trzecim świadczącym dla nas usługi lub dostarczającym narzędzia pomocne dla zapewnienia sprawnej komunikacji z użytkownikami, jak również usługi analityczne związane z badaniem sposobu interakcji z przesyłanymi komunikatami lub gromadzeniem statystyk oraz dla zapewnienia możliwości udostępnienia treści w sieciach społecznościowych i witrynach zewnętrznych; (ii) podmiotom powiązanym z nami osobowo, kapitałowo lub w inny sposób. W przypadku połączenia lub przejęcia, jak również reorganizacji naszej działalności, podjęcia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami oraz wydzielenia lub zbycia całości lub części naszej działalności możemy przenieść niektóre lub wszystkie dane osobowe do innych podmiotów; (iii) właściwym organom administracyjnym, instytucjom i innym uprawnionym podmiotom w kraju i zagranicą, jeżeli wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa, jak również na ich żądanie w ramach przewidzianych prawem procedur.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich

Będziemy się starać przetwarzać Państwa dane osobowe w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"). Niektóre z usług, z których korzystamy (w szczególności te opisane poniżej) mogą jednak wymagać przekazania i przetwarzania danych poza EOG przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora prowadzące działaność poza EOG. Każdorazowo, gdy Państwa dane osobowe będą przekazywane do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych jaki obowiązuje w EOG, administrator zadba o to, by taki transfer danych osobowych był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz odbywał się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską dostępne są pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en ).

2. Cookies, wtyczki i inne narzędzia analityczne

1) Korzystanie z plików cookie w witrynie internetowej oraz Google Analytics

W naszej witrynie internetowej korzystamy z plików cookie w celu ulepszenia i optymalizacji naszej witryny dla użytkowników oraz zapewnienia wglądu w statystyki odwiedzin. Wykorzystywanie i konstrukcja plików cookie są zgodne z przepisami prawa europejskiego oraz polskiego[2].

Mogą Państwo odmówić zgody na korzystanie z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Należy jednak pamiętać, że może to uniemożliwić pełne korzystanie z funkcji witryny.

Nasza witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, czyli usługę analizy stron internetowych świadczoną przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje wspomniane powyżej pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, aby umożliwić witrynie analizowanie tego, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony. Informacje na temat Państwa aktywności w witrynie (włączając również Państwa adres IP) wygenerowane przez pliki cookie będą przesyłane do Google i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny Państwa aktywności w witrynie, tworzenia raportów na temat aktywności w witrynie dla operatorów witryny, a także do świadczenia innych usług dotyczących aktywności w witrynie i korzystania z Internetu. Ponadto Google może przesyłać te informacje do osób trzecich, kiedy ma taki obowiązek na mocy prawa lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu i wykorzystywaniu danych (plików cookie i adresu IP) przez Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en lub skorzystać z przycisku w sekcji "Rezygnacja z Google Analytics" poniżej.

Równocześnie informujemy, że niniejsza witryna inicjalizuje Google Analytics przy ustawieniu „anonymizeIp”, co gwarantuje zanonimizowane gromadzenie danych poprzez maskowanie końcówki adresu IP. Więcej informacji na temat warunków korzystania i prywatności danych można znaleźć na stronie: www.google.com/analytics/terms/gb.html lub na stronie: http://www.google.com/intl/en_uk/analytics/privacyoverview.html 

Rezygnacja z Google Analytics

[2] art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

2) Wykorzystywanie wtyczek mediów społecznościowych w witrynie

Witryna Fundacji (https://www.czerwonenoski.pl), oprócz Google Analytics, zawiera również wtyczki mediów społecznościowych, które umożliwiają udostępnianie treści innym użytkownikom. Gdy będą Państwo korzystać z tych aplikacji, Państwa przeglądarka automatycznie połączy się z odpowiednią siecią społecznościową oraz, jeżeli odwiedzili Państwo te platformy już wcześniej, Państwa przeglądarka będzie automatycznie przesyłać Państwa adres IP i inne informacje, takie jak pliki cookie. W największym możliwym zakresie Fundacja woli unikać tego rodzaju przesyłania danych do momentu, aż użytkownicy faktycznie dołączą do jednej z platform. Klikając odpowiedni symbol, wskazują Państwo na gotowość do komunikacji z wybraną platformą oraz przesyłania Państwa danych osobowych, np. adresu IP, do danej sieci społecznościowej. Zachęcamy do zapoznania się z konkretnymi regulaminami każdej z sieci, aby uzyskać więcej informacji.

Czerwone Noski aktualnie wykorzystują następujące sieci społecznościowe:

Indywidualne zawiadomienia o ochronie prywatności danych dla poszczególnych sieci społecznościowych są dostępne za pośrednictwem linków zewnętrznych, których treści znajdują się poza kontrolą Fundacji i za które Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

3) Wykorzystywanie innych wtyczek i narzędzi

Google Fonts i MyFonts

W celu zapewnienia jednolitego charakteru czcionek witryna Fundacji  korzysta z „Google Fonts” (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) oraz „Butterfly Ball” (My Fonts Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA).

Kiedy wejdą Państwo na stronę w naszej witrynie, Państwa przeglądarka załaduje wymagane czcionki z Google i MyFonts do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google i MyFonts. W efekcie Google i MyFonts uzyskają informację, że Państwa adres IP został wykorzystany w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Korzystanie z czcionek Google i MyFonts ma na celu prezentowanie naszych treści online w jednolity i atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest to prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie wspiera wybranych czcionek, wykorzystana zostanie standardowa czcionka zainstalowana na Państwa komputerze.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w treści Oświadczenia o prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Więcej informacji na temat MyFonts można znaleźć pod adresem: https://www.myfonts.com/info/webfonts/ oraz w treści Oświadczenia o prywatności MyFonts pod adresem: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

4) Google Maps

Niniejsza witryna wykorzystuje usługę map Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga przechowywania Państwa adresu IP. Co do zasady informacje te są przesyłane na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam archiwizowane. 

Więcej informacji na temat sposobów obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w Oświadczeniu o prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en .

Korzystamy z Google Maps, aby prezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób oraz ułatwiać znajdowanie lokalizacji wskazanych w naszej witrynie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5) Wykorzystywanie filmów z serwisu YouTube

Korzystamy z filmów umieszczonych na platformie YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. YouTube to serwis Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube udostępnia rozszerzony tryb ochrony danych, aby upewnić się, że YouTube nie zapisuje na Państwa komputerze żadnych plików cookie z danymi osobowymi. Adres IP jest przesyłany podczas wyświetlania witryny internetowej i umieszczania filmu. Skorelowanie tego adresu jest niemożliwe, o ile przed wyświetleniem strony nie zalogowali się Państwo na YouTube albo inny serwis Google i nie są Państwo zalogowani na stałe. Rozszerzony tryb ochrony danych sprawia, że po kliknięciu w umieszczony film w celu rozpoczęcia odtwarzania YouTube zapisuje na Państwa komputerze wyłącznie pliki cookie, które nie zawierają danych dotyczących tożsamości. Te pliki cookie można zablokować, korzystając z odpowiednich ustawień i rozszerzeń przeglądarki (źródło: YouTube „Activate the extended data protection mode for embedded videos”).

Więcej informacji na temat umieszczania filmów z serwisu YouTube można znaleźć na stronie informacyjnej YouTube

6) Grupy niestandardowych odbiorców Facebooka

Nasza witryna internetowa korzysta również z technologii retargetowania pod nazwą „Website Custom Audience” (grupa niestandardowych odbiorców) opracowaną przez portal społecznościowy Facebook prowadzony przez Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94394, US („Facebook”). Technologia retargetowania umożliwia nam reklamowanie za pośrednictwem sieci odbiorców Facebooka (Facebook Audience Network) odpowiednich ofert i promocji odpowiadających zainteresowaniom użytkowników naszej witryny internetowej, którzy wyrazili zainteresowanie naszą organizacją, a równocześnie są członkami Facebooka.   

W tym celu w naszą witrynę internetową wbudowane są piksele Facebooka do retargetingu, które umożliwiają Facebookowi klasyfikowanie osób odwiedzających naszą witrynę pod pseudonimem, a następnie wykorzystywanie tych anonimowych danych jako podstawy naszych reklam na Facebooku. Te działania nie wiążą się z pozyskiwaniem od Państwa danych osobowych ani ich przechowywaniem, więc nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa na Facebooku. Ponadto Facebook nie będzie wiązać informacji pobranych przez piksel do retargetingu z danymi zapisanymi na Państwa profilu użytkownika na Facebooku.

Więcej informacji na temat ochrony danych i ustawień dotyczących prywatności można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz https://www.facebook.com/about/privacy. Mogą Państwo dostosować swoje ustawienia grup niestandardowych użytkowników Facebooka na stronie: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

3. Bezpieczeństwo danych

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed zmanipulowaniem, uszkodzeniem i zniszczeniem oraz nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale doskonalone zgodnie z postępami technicznymi dotyczącymi Internetu. Wszystkie dane są przechowywane na serwerach o wysokim poziomie bezpieczeństwa działania, który chroni je przed nieupoważnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystywaniem.

Dane są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach w Austrii.

4. Państwa prawa

Jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa i środki ochrony prawnej:

 • Prawo dostępu do danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania potwierdzenia przetwarzania jej danych (lub braku ich przetwarzania) oraz  informacji o tym, jakie dane są przetwarzane. Aby zapobiec uzyskaniu tych informacji przez osoby nieupoważnione, osoba, której dane dotyczą, może zostać zobowiązana do potwierdzenia swojej tożsamości.

 • Prawo do sprostowania i usunięcia

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprostowania/uzupełnienia swoich danych osobowych oraz do złożenia wniosku o ich usunięcie. Będziemy realizować takie wnioski niezwłocznie, o ile nie istnieją żadne prawne zobowiązania, które by to uniemożliwiały.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby zgromadzone dane osobowe na jej temat zostały przesłane do osób trzecich.

 • Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora lub odbiorcy danych (w tym w celach marketingu bezpośredniego) z uwagi na jej szczególną sytuację w dowolnym momencie.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, kontaktując się z odpowiedzialnymi podmiotami przetwarzającymi dane:

- Pocztą: Czerwone Noski Klown w Szpitalu, ul.Staniewicka 14/101, 03-310 Warszawa

- lub na adres e-mail: daneosobowe@czerwonenoski.pl.

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo do składania formalnych skarg do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy dana osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności danych w Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu zapraszamy do kontaktu pod adresem: daneosobowe@czerwonenoski.pl.

Aktualizacja: Lipiec 2022
abaton-monitoring