Dane osobowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych darczyńców

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Czerwone Noski Klown w Szpitalu z siedzibą przy pl. Konstytucji 5/40, 00-657 Warszawa, KRS: 0000428469, NIP: 7010351070, REGON 146249143 ("Administrator" lub "Fundacja").

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych ("IOD"), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@czerwonenoski.pl, telefonicznie pod numerem: 888050176 lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.

3) Możemy przetwarzać między innymi następujące rodzaje Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer rachunku bankowego, nazwa banku, dane karty płatniczej (numer karty, data ważności, numer wydania i nazwa posiadacza karty), numer telefonu, adres e-mail, kwotę i informacje o przekazanej nam przez Państwa darowiźnie, oraz dane techniczne automatycznie zbierane w trakcie wizyty użytkownika w naszych serwisach internetowych (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego, itp. - szerzej na ten temat w Polityce Prywatności naszej strony internetowej.

4) Państwa dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Państwa, gdy będziecie nam Państwo przekazywać darowiznę czy odwiedzać nasze serwisy internetowe lub od banków, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych i operatorów płatności elektronicznych, którzy realizować będą transakcje związane z dokonywaną przez Państwa na rzecz naszej Fundacji darowizny.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następująych celach:
a) zawarcie i wykonanie umowy przekazywania regularnych (cyklicznych) darowizn lub darowizn jednorazowych na rzecz naszej Fundacji - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wypełnienie ciążących na Fundacji obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej czy realizacja obowiązków spoczywających na Administratorze jako organizacji pożytku publicznego - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

c) realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, którymi są m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowanie treści serwisów internetowych Administratora do Państwa potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów internetowych Administratora, z których Państwo korzystacie oraz ich ciągłe udoskonalanie, a także marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) - podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

d) o ile udzielą nam Państwo stosownej zgody - Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w zakresie i w celu wskazanym w formularzu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

6) Odbiorcą Państwa danych osobowych (tj. podmiotami, którym Fundacja może udostępnić w określonych sytuacjach Państwa dane osobowe) mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym m.in.: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne i księgowe lub usługi marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ponadto, Państwa dane mogą być przekazywane: (i) podmiotom stowarzyszonym w ramach Red Noses International (RNI) z siedzibą w Wiedniu, organizacji partnerskiej naszej Fundacji, (ii) doradcom prawnym, finansowym i podatkowym Fundacji w związku z usługami świadczonymi przez te podmioty na rzecz Fundacji (w tym w zakresie doradztwa "pro bono" lub nieodpłatnie świadczonych usług) oraz (iii) organom administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem, a obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

7) Państwa dane osobowe nie będa przez Fundację przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar EOG (tj. Europejski Obszar Gospodarczy).

8) Państwa dane osobowe będa przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 5) powyżej, tj.:

a) jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda - do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie,

b) dla celów zawarcia i realizacji umowy darowizny pomiędzy Panią/Panem a Fundacją - w okresie obowiązywania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z zawarciem i realizacją umowy pomiędzy Panią/Panem a Fundacją,

c) dla celów rachunkowych (księgowych) - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

d) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji - do czasu wypełnienia tych obowiązków lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych związanych z realizacją takich obowiązków wynikających z przepisów prawa;

e) jeżeli podstawą przetwarzania jest realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich - do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Państwa danych przez Fundację lub osobę trzecią.

9) Posiadają Państwo prawo do:

a) na podstawie art. 15 RODO - do dostępu do Państwa danych osobowych, które Fundacja przetwarza (tzn. możecie się Państwo dowiedzieć czy Fundacja przetwarza Państwa dane osobowe, a jeśli tak, żądania podania informacji jakie to są dane, w jakich celach i w jaki sposób są przetwarzane);

b) na podstawie art. 16 RODO - do żądania sprostowania Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) do żądania usunięcia Państwa danych osobowych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 RODO (np. dane nie są już niezbędne dla celów w jakich były przetwarzane, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania, przetwarzanie danych niezgodne z prawem);

d) do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach o których mowa w art. 18 RODO;

e) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

f) do wniesienia w dowolnym momencie na podstawie art. 21 ust. 1 RODO sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora danych (tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt f RODO) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją;

g) do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Fundację w ww. zakresie narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe. Organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax: fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000;

h) prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Jednocześnie informujemy, iż wycofanie przez Państwa takiej zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie takiej zgody przed jej wycofaniem.

10) Wszystkie prawa wskazane w punktach 9 (a) - (h) powyżej możecie Państwo wykonać kontaktując się z Fundacją:

  • osobiście - w siedzibie Fundacji;
  • telefonicznie - pod numerem telefonu 888050176;
  • mailowo - kierując swoje żądanie na adres daneosobowe@czerwonenoski.pl;
  • listownie - wysyłając korespondencję na adres siedziby Fundacji wskazany w punkcie 1) powyżej.

11) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów, w tym w szczególności do zawarcia i wykonania umowy darowizny.

12) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

abaton-monitoring